LATOCHA EWA  LOGTER S-MILE; TERAPIA LOGOPEDYCZNA ON-LINE

adres:  www.s-mile.pl
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGOPEDYCZNYCH  I EDUKACYJNYCH

Polityka  prywatności

 

§ 1

 1. LATOCHA EWA LOGTER S-MILE; TERAPIA LOGOPEDYCZNA ON-LINE, zwana dalej „LOGTER S-MILE”, jest prywatnym podmiotem gospodarczym świadczącym usługi terapii logopedycznej i edukacji pozaszkolnej w zakresie nauki języka polskiego.
 2. LOGTER S-MILE świadczy usługi terapii logopedycznej osobom z zaburzeniami mowy i zaburzeniami językowymi
 3. LOGTER S-MILE świadczy usługi
  • on-line na żywo za pomocą komunikatora internetowego
   lub
  • podczas wizyty terapeutycznej w domu pacjenta
 4. LOGTER S-MILE świadczy usługi terapii logopedycznej oraz usługi edukacji pozaszkolnej w zakresie nauki języka polskiego młodzieży i osobom dorosłym

 

§2

Usługami terapii logopedycznej, oferowanymi przez LOGTER S-MILE, są następujące usługi

 1. ocena, diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i/lub zaburzeń w komunikowaniu;
 2. formułowanie wskazań terapeutycznych;
 3. ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno – terapeutycznego;
 4. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej;
 5. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania;
 6. komunikowanie się z opiekunami prawnymi i/lub przedstawicielami ustawowymi osób dorosłych objętych opieką logopedyczną.

 

§3

Terapeuci i nauczyciele LOGTER S-MILE są wykwalifikowanymi profesjonalistami legitymującymi się wykształceniem akademickim i specjalistycznym.

 

§4

Osoba zainteresowana – oznacza osobę fizyczną zainteresowaną poddaniem się terapii logopedycznej i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego która sama lub przez przedstawiciela ustawowego skontaktowała się w tym celu z LOGTER S-MILE lecz nie zawarła jeszcze z LOGTER S-MILE umowy usługi terapii

 • logopedycznej i/lub edukacji
 • w zakresie nauki języka polskiego

Klient - oznacza osobę fizyczną która zawarła z LOGTER S-MILE  umowę usługi terapii logopedycznej i/lub umowę usługi edukacji w zakresie nauki języka polskiego

Przedstawiciel ustawowy – ojciec, matka (niepozbawieni praw rodzicielskich lub nieograniczeni w tych prawach ) lub opiekun prawny osoby zainteresowanej niemającej zdolności do czynności prawnych lub mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Pełny cykl – zespół czynności, zwłaszcza sesji terapii logopedycznej i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego, określony przez LOGTER S-MILE, zindywidualizowany dla każdej osoby zainteresowanej, klienta

 

§5

 1. Klientem LOGTER S-MILE może być osoba
  1. przebywająca w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
  2. mająca dostęp do komunikatora internetowego
  3. pełnoletnia w rozumieniu prawa polskiego (mająca ukończone osiemnaście lat lub młodsza które zawarła ważny w myśl prawa polskiego związek małżeński lub związek małżeński uznany przez prawo państwa obcego)
  4. mająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca warunki usług terapii logopedycznej i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego przewidziane w niniejszym Regulaminie
 2. Osoba
  • niepełnoletnia
  • mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (która ukończyła lat trzynaście ale nie ukończyła lat osiemnastu oraz ubezwłasnowolniona częściowo)
  • niemająca zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolniona całkowicie)
  może być klientem LOGTER S-MILE po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
 3. W przypadku gdy osobą zainteresowaną, klientem jest osoba niemająca zdolności do czynności prawnych lub osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych wszelkie oświadczenia woli mające charakter prawny składa w jej imieniu przedstawiciel ustawowy który także jest zobowiązany, w zakresie swoich możliwości, do podejmowania wszelkich innych czynności zmierzających do pomocy w sprawnym postępowaniu terapeutycznym i/lub edukacyjnym.

 

§6

 1. Kwalifikacja do terapii i/lub edukacji on-line na żywo odbywa się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przez komunikator internetowy, w uzgodnionym wcześniej (pocztą elektroniczną, telefonicznie) terminie.
 3. Za rozmowę kwalifikacyjną LOGTER S-MILE nie pobiera wynagrodzenia.
 4. Klientem LOGTER S-MILE nie może być osoba niezakwalifikowane do terapii w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej albo osoba która nie odbyła rozmowy kwalifikacyjnej. LOGTER S-MILE informuje osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach niezakwalifikowania jej do terapii.

 

§7

 1. W przypadku zakwalifikowania osoby zainteresowanej do terapii i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego LOGTER S-MILE przedstawia jej lub jej przedstawicielowi ustawowemu ofertę terapii i/lub edukacji zawierającą
  • ilość sesji terapeutycznych/edukacyjnych i czas ich trwania
  • dni i godziny rozpoczęcia sesji terapeutycznych/edukacyjnych
  • cenę za usługę
 2. Rozmowy kwalifikacyjne i sesje odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne i sesje odbywają się w języku polskim.
 4. Jedna sesja trwa 20 minut (wersja standardowa). Ze względu na wskazania terapeutyczne i/lub edukacyjne LOGTER S-MILE może zaproponować osobie zainteresowanej inny czas trwania sesji.
 5. Informacja o wynagrodzeniu LOGTER S-MILE za jedną sesję podawana jest przed lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

§8

 1. Dla zawarcia umowy świadczenia usługi terapii logopedycznej i/lub edukacyjnej w zakresie nauki języka polskiego oraz zapewnienia prawidłowego procesu terapii i/lub edukacji osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest udostępnić LOGTER S-MILE następujące dane osobowe osoby zainteresowanej:
  • imię (imiona) i nazwisko
  • wiek
  • informacje o przebiegu dotychczasowych terapii i/lub edukacji w zakresie nauki języka polskiego
 2. Odbiorcą i administratorem danych osobowych osoby zainteresowanej, klienta jest wyłącznie LOGTER S-MILE terapia online Ewa Latocha" z siedzibą w Szczawnie -Zdroju przy ul.Kasztanowej 4m4
 3. Dane o których mowa w pkt 1 uzyskane są bezpośrednio od osób zainteresowanych przy zamawianiu usługi drogą emailową.
 4. Dane o których mowa w pkt 1 są przetwarzane i przechowywane wyłacznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z osobą zainteresowaną/klientem czyli
  • do kontaktowania się w celu realizacji umowy świadczenia usług konsultacyjnych i terapeutycznych drogą elektroniczną
  • oraz dla wymaganych przepisami prawa rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Dane o których mowa w pkt 1 są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientem a także po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług oferowanych przez LOGTER S-MILE,

  Dane o których mowa w pkt 1 utrwalone w dokumentacji księgowej są przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 6. Dane o których mowa w pkt 1 co do zasady - nie są udostępniane żadnym innym osobom i podmiotom.

 

§9

W świadczeniu usług drogą elektroniczną LOGTER S-MILE korzysta z komunikatorów internetowych i firm  zapewniających usługi płatnicze - na obowiązujących zasadach odbiorców usług.

 

§10

Klient lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych; a w przypadku zaistnienia nieprawidłowości ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w myśl przepisów o ochronie danych osobowych - przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

 

§11

 1. Umowa między LOGTER S-MILE a osobą zakwalifikowaną do terapii i/lub edukacji zostaje zawarta w momencie akceptacji warunków przedstawionych osobie zainteresowanej, w myśl § 6 Regulaminu. Momentem tym jest  uiszczenie opłaty za co najmniej pierwszą sesję terapeutyczną/edukacyjną na rachunek bankowy LOGTER S-MILE

  LATOCHA EWA LOGTER S-MILE
  35 1750 1309 0000 0000 1302 0558
  Raiffeisen POLBANK

  Zawierając umowę klient akceptuje również postanowienia niniejszego Regulaminu,

 2. Pierwsza sesja terapeutyczna i/lub edukacyjna następuje po uiszczeniu przez pacjenta wynagrodzenia za uzgodnioną przez strony umowy ilość sesji na rachunek bankowy LOGTER S-MILE. Dniem uiszczenia wynagrodzenia jest dzień uznania wynagrodzenia na rachunku bankowym LOGTER S-MILE.
 3. Brak uznania na rachunku bankowym LOGTER S-MILE wynagrodzenia stosowego do ustaleń z rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje odstąpieniem LOGTER S-MILE od umowy świadczenia usługi logopedycznej i/lub edukacyjnej w zakresie nauki języka polskiego.
 4. Numer rachunku bankowego LOGTER S-MILE dostępny jest na jej stronie internetowej.
  W przypadku zmiany numeru rachunku przed umieszczeniem nowego numeru na stronie internetowej LOGTER S-MILE osoba zainteresowana, klient i jego przedstawiciel ustawowy informowani będą o zmianie pocztą elektroniczną.

 

§12

 1. Klient który zawarł umowę z LOGTER S-MILE w myśl § 10 pkt 1 Regulaminu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie przesłane LOGTER S-MILE pocztą elektroniczną w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku braku dostępu pacjenta i/lub ucznia do poczty elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, może zostać złożone ustnie przez telefon lub inny sposób dzięki któremu LOGTER S-MILE będzie mogła powziąć informację o wypowiedzeniu. Zastosowanie ma pkt 1 zd. ostatnie.

 

§13

Klient zobowiązany jest do zainicjowania kontaktu przez komunkator internetowy w dniu i godzinie ustalonej w myśl § 6 pkt 1 i § 10 pkt 1 Regulaminu. Spóźnione lub zbyt wczesne połączenie upoważnia terapeutę do odmowy odbycia sesji. Za spóźnione połączenie uważa się połączenie dokonane po upłynięciu 5 minut od terminu umówionego. Zbyt wczesnym połączeniem jest połączenie dokonane przed upływem 5 minut pozostających do terminu umówionego.

 

§14

Przedstawiciele ustawowi osób wskazanych w § 5 pkt 2 Regulaminu zobowiązani są do zapewnienia komfortowych warunków odbywania terapii i/lub edukacji klientowi pozostającemu pod ich władzą/opieką i obserwowania ich reakcji podczas sesji. W przypadku zaobserwowania negatywnego faktu (na przykład niepokojącej reakcji klienta) zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o nim LOGTER S-MILE.

 

§15

Po upłynięciu określonego czasu sesji LOGTER S-MILE przerywa połączenie.

 

§16

 1. LOGTER S-MILE ma prawo do przerwania sesji a także wykluczenia klienta z dalszego toku terapii z istotnych przyczyn. W takim przypadku LOGTER S-MILE przedstawia uzasadnienie przerwania i wykluczenia.
 2. W przypadku przerwania, o którym mowa w pkt 1, LOGTER S-MILE zwraca proporcjonalnie tę część uiszczonego przez klienta wynagrodzenia która dotyczy sesji nieodbytych. Za część sesji podczas której nastąpiło przerwanie lub wykluczenie w myśl pkt 1 LOGTER S-MILE nie zwraca wynagrodzenia. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia klienta albo jego przedstawiciela ustawowego.
 3. Wynagrodzenie zwrócone w myśl pkt 2 zostanie pomniejszone o koszty operacyjne obciążające LOGTER S-MILE w związku z transakcjami wpływu wynagrodzenia i zwrotu jego części.

 

§17

 1. W przypadku gdy klient przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej LOGTER S-MILE określa terminy kontaktów posługując się czasem urzędowym obowiązującym w Polsce w dniu nadejścia terminu sesji (odpowiednio czasem środkowoeuropejskim lub czasem letnim środkowoeuropejskim).
 2. Gdy klient przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej LOGTER S-MILE określa terminy kontaktów posługując się czasem UTC (Universal Time Clock).

 

§18

Klient ma prawo do otrzymania świadectwa uczestnictwa w terapii i/lub zajęciach edukacyjnych. LOGTER S-MILE wysyła klientowi świadectwo wyłącznie na jego życzenie w ciągu 14 dni od zakończenia pełnegocyklu. Świadectwo to przesyła się drogą elektroniczną oraz, na żądanie pacjenta, pocztą.

 

§19

LOGTER S-MILE nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie sesji w przypadku siły wyższej – zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych którym nie mogła zapobiec - zwłaszcza wojny, w tym wojny domowej, zamieszek, powstań, katastrof, klęsk żywiołowych. LOGTER S-MILE zobowiązana jest do podjęcia zobowiązań wobec klienta po ustaniu konsekwencji siły wyższej tak szybko jak będzie to możliwe.